Algemene Voorwaarden - Brick Fun
Brick Fun - plezier met legosets voor jong en oud!
Lego, huren, lego huren, bricks, blokjes, plezier, fun, activiteit regen, activiteit kinderen, activiteit weekend, lego bouwen, bouwen
51326
page-template-default,page,page-id-51326,theme-bodega,bodega-core-1.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (Geüpdatet op 27 januari 2022)

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De huurder bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

Artikel 2 HUURPRIJS

2.1 Alle prijzen van de zijde van de verhuurder zijn zonder btw aangezien Brick Fun vrijgesteld is van BTW ten gevolge van kleine onderneming te zijn. De minimale huurperiode is 1 week en dit geldt voor alle artikelen.

2.2 De verhuurder kan aan de huurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is betaald. Deze  waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag van de waarborg zal door de verhuurder worden bepaald en is afhankelijk van het gehuurde goed en/of de voorziene huurtermijn. Zij geeft nooit recht op intresten. Het bedrag van de waarborg kan geenszins worden aanzien als voorschot op de huur. De waarborg wordt door de verhuurder teruggegeven aan de huurder op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst is nagekomen en dit ten laatste 10 dagen na het einde van de huurovereenkomst. De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.

2.3 De huurprijs is gebaseerd op het normale gebruik van het materiaal, wat geen extra slijtage aan het materiaal met zich meebrengt en die de verhuurder als normaal ervaart.

2.4 Bij het afspreken van de duur van de huurperiode worden alle dagen (ook weekends en feestdagen) meegerekend en telt een dagdeel voor een hele dag. De huurder is verplicht de gehuurde sets uiterlijk op de afgesproken dag en tijdstip vermeld in de overeenkomst terug te bezorgen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE LEGOSESTS

3.1 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde materiaal zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient de huurder het gehuurde terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten (zijnde 8 euro per rit) met maximum afstand van 15 km brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal aan de huurder in rekening worden gebracht.

3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder het gehuurde materiaal aan de huurder zal bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven het gehuurde materiaal op de overeengekomen leveringsdatum en tijdstip te bezorgen.

3.3. Het niet-afhalen van gehuurde legosets op de overeengekomen datum bij aanvang van de huurperiode, impliceert geenszins dat de huurder niet verplicht is om een vergoeding te betalen welke overeenstemt met de afgesproken duur van de huurovereenkomst.

3.4 Bij het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen dient de huurder zorgvuldig het op volledigheid te controleren. Indien de huurder daarbij gebreken of een tekort zou vaststellen, dient hij/zij deze uiterlijk binnen 2 werkdagen na vaststelling gedetailleerd en gemotiveerd schriftelijk aan de verhuurder te melden. Gebreken, die de huurder niet tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs of ontbinding van de huurovereenkomst.

3.5 De huurder brengt het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug aan de verhuurder als waarin hij het materiaal heeft ontvangen bij de start van de huurperiode.

3.6 De huurovereenkomst wordt geacht ontbonden te zijn in geval van:

  • ernstige fout of tekortkoming in hoofde van de huurder
  • schending van de algemene voorwaarden
  • niet nakoming van de betalingsverplichtingen
  • in geval van faillissement van de huurder

 

Artikel 4 BETALING

4.1 Betaling dient te gebeuren voor afhaling of levering van de set via overschrijving, payconiq, bancontactapp of cash verlopen. De set zal niet worden meegeven indien betaling en waarborg niet in orde zijn.

4.2. Facturen welke niet worden betwist per aangetekend schrijven binnen de week na de toezending ervan, worden geacht aanvaard te zijn door de huurder.

Bij niet betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150.

 

Artikel 5 GEBRUIK VAN

5.1 De huurder verklaart zich akkoord de gehuurde goederen te beheren als een goede huisvader en is verplicht het gehuurde materiaal overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

5.2 Het is niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde set aan te brengen.

5.3 De gehuurde set mag door de huurder niet nogmaals verhuurd worden aan anderen. Het is eveneens niet toegelaten het gehuurde materiaal te ontlenen of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.

5.4 Indien er iets ontbreekt of er is schade aan het gehuurde materiaal ontstaan, tracht de verhuurder binnen een redelijke termijn na melding van het schadegeval een gepaste oplossing te bieden, hetzij door herstelling of door omwisseling van het gehuurde goed en dit voor de resterende duur van de overeenkomst.

De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de overeenkomst.

De eventuele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van de verhuurder, die de kosten van herstel op zich neemt, behoudens indien het gebrek, tekort of de beschadiging aan de huurder te wijten is (vb. wegens onachtzaamheid van de huurder). Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige geleden schade (al dan niet aan derden) ten gevolge van enig gebrek.

5.5 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan de legoset tijdens het bouwen zelf, zet de huurder de bouw ervan niet voort tot er contact opgenomen is met de verhuurder. Laat  de huurder overleg met de verhuurder na, dan komt of blijft de schade als gevolg van het gebruik voor rekening van huurder.

5.6 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de verhuurder, mag het gehuurde materiaal enkel gebruikt worden op het Belgisch grondgebied.

 

Artikel 6. EIGENDOM

6.1. De verhuurder blijft eigenaar van de verhuurde materialen.

6.2. De huurder is verplicht om de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen indien derden-schuldeisers beslag hebben gelegd op de gehuurde materialen of indien de materialen een voorwerp zijn van een rechterlijk beslag. In dit geval stelt de huurder de schuldeiser/curator onmiddellijk in kennis van het huurcontract en van het eigendomsvoorbehoud van de verhuurder.

 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

7.1 De huurder is gedurende de gehele huurtijd aansprakelijk voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

Ook zal de huurder verantwoordelijk zijn voor alle schade dewelke veroorzaakt wordt aan het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode (inclusief diefstal en vandalisme). De huurder zal er alles aan doen om maatregelen te nemen om diefstal van de gehuurde goederen te voorkomen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of toedoen van een ander.

De huurder is ertoe gehouden om het nadeel van de verhuurder ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan de verhuurder. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief minwaarde), het vervangen van het tenietgegane of verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal. In geval van definitief verlies (diefstal, vandalisme of beschadiging waarbij een herstel niet langer mogelijk is) is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 40% op de aankoopprijs.

De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop de schade is ontstaan tot op het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor verhuring.

7.2 Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in van alle schade of gebreken aan de gehuurde materialen welke zijn veroorzaakt door de huurder tijdens de huurperiode, en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 7 werkdagen om de goederen bij retour te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen voor een tegensprekelijke vaststelling van de schade. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, aanvaardt hij daarmee stilzwijgend en onherroepelijk de beschreven schade. De verhuurder is hierna gerechtigd om tot vervanging of herstelling over te gaan teneinde de schade te remediëren. De kostprijs (incuslief inkomsensderving en alle schadelijke gevolgen) wordt door de verhuurder vervolgens ter kennis gesteld aan de huurder welke de schade dient te vergoeden.

7.3 De huurder is verplicht alle schade, tenietgaan of verdwijning evenals de gebreken van de gehuurde legosets onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

7.4 Alle schade aan het gehuurde materiaal door verkeerd gebruik door huurder of die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt door verhuurder voor rekening van huurder hersteld.

 

Artikel 8 RISICO

8.1 De gehuurde set of sets zijn gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor risico van huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade (al dan niet aan derden).

8.2 De huurder zal zich houden aan de spelregels die Brick Fun meegeeft in hun dozen.

 

Artikel 9 GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1 Op de huurovereenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden behandeld door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

 

Artikel 10 INTERPRETATIE

10.1 Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar zou zij, om welke reden ook niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

In voorkomend geval zullen partijen, te goeder trouw, streven naar een oplossing en/of bepaling die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij het beding of een deel van het beding, dat nietig, niet tegenwerpbaar of niet-afdwingbaar zou zijn verklaard.